ORDE do 21 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas ao fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para o desenvolvemento de proxectos de explotación conxunta de instalacións e equipamentos de carácter agropecuario en réxime asociativo, e convocalas para o ano 2017, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 dentro da medida 4 (Investimentos en activos físicos), submedida 4.1 (Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas) (procedemento MR323C).
Estas axudas teñen como finalidade:
1. Mellorar os resultados económicos das explotacións agrarias e facilitar a súa reestruturación e modernización, en particular, co obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara ao mercado, así como a diversificación agrícola.
2. Reducir as emisións dos gases efecto invernadoiro e de amoníaco procedentes da agricultura.

Para máis información prema no enlace