De conformidade có establecido coas Bases que rexen o procedemento de selección para contratación de docentes para impartir os cursos AFD 2018/2019 (2ª convocatoria), dáselle publicidade por medio do presente anuncio á relación dos aspirantes aos postos que se convocan con indicación da cualificación total obtida.

ANUNCIO RESULTADO PROCESO