GUÍA DA COMARCA DE VERÍN
27/02/2020
LOITA CONTRA O COVID-19: NOVO SERVIZO DE INFORMACIÓN PARA EMPRESAS. PLATAFORMA GOHU
25/03/2020
Amosalo todo

AXUDAS PARA FACILITAR A OBTENCIÓN DOS PERMISOS DE CONDUCIÓN DAS CLASES B E C Á MOCIDAE GALEGA

AXUDAS PARA FACILITAR A OBTENCIÓN DOS PERMISOS DE CONDUCIÓN DAS CLASES B E C Á MOCIDAE GALEGA

ORDE do 26 de febreiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C á mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS321A).

O gasto subvencionable é a suma global (importe a tanto global) de obtención dos permisos de condución obxecto da presente orde, baseado no prezo medio de mercado na Comunidade Autónoma de Galicia para cada tipo de carné.

O importe da axuda será de 400 euros para a obtención do permiso de condución de clase B e de 650 € para o permiso de clase C.

O importe da axuda será acumulativo no caso de que unha mesma persoa solicite axuda para a obtención de ambos os permisos obxecto da orde.

Persoas destinatarias e requisitos

Poderán solicitar as axudas as persoas mozas que cumpran os seguintes requisitos na data de presentación da solicitude:

  1. a) Ter cumpridos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C.
  2. b) Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.
  3. c) Estar inscritas no SNGX e figurar como beneficiarias no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
  4. d) Estar matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/os permiso/s para o/os cales se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2020 e a data de presentación da solicitude.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e estará aberto ata o día 31 de xullo de 2020, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito orzamentario dispoñible.

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200309/AnuncioG0425-270220-0001_gl.html

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS321A&ano=2020&numpub=1&lang=es