AXUDAS A HOSTALARÍA (COVID-19)

ORDE do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para 2021.

Programa I Hostalaría

Este programa ten por obxecto apoiar as persoas traballadoras autónomas, persoas físicas ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo; as microempresas e as pemes, calquera que sexa a súa forma xurídica e que pertenzan ao sector da hostalaría e que se vexan afectadas polo peche conforme a normativa ditada polas autoridades sanitarias nos termos establecidos no artigo 18.

Importe das axudas

1. O importe da axuda por establecemento determinase en función da data de peche do mesmo, ou no caso de hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos pola data peche perimetral do concello en que se sitúen do seguinte xeito:

– Os establecementos pechados desde o 27 de xaneiro de 2021 percibirán unha axuda única de 1.900 €.

A mesma cantidade percibirán os hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamento cuxos concellos fosen obxecto de peche perimetral desde o 27 de xaneiro de 2021.

– Os establecementos pechados desde o 21 de xaneiro de 2021, percibirán unha axuda única de 2.200 €.

A mesma cantidade percibirán os hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamento cuxos concellos fosen obxecto de peche perimetral desde o 21 de xaneiro de 2021.

– Os establecementos pechados, en virtude de dous ou mais ordes das comprendidas nas alíneas b), d), f) e h) do artigo 18.1 percibirán unha axuda única de 2.700 €.

A mesma cantidade percibirán os hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamento cuxos concellos fosen obxecto de peche perimetral en virtude de dous ou mais decretos dos comprendidos nas alíneas a), c), e) e g) do artigo 18.1.

2. No caso dos establecementos que ocupen 10 persoas traballadoras ou máis de 10 incrementarase en 1.000 € a cantidade sinalada nas alíneas anteriores.

3. As axudas concederanse para cada establecemento paralizado podendo ter a persoa beneficiaria máis dun establecemento con dereito á axuda. Deste xeito deberá presentarse unha única solicitude por titular e, no caso de ser titular de máis dun establecemento afectado polo peche das ordes citadas no artigo 18, nesa mesma solicitude figurarán todos os establecementos afectados polo peche dos cales sexa titular.

Para maior información pódese chamar ao teléfono 900 81 56 00 ou na web www.oficinadoautonomo.gal

O prazo de presentación de solicitudes remata o 23 de marzo de 2021

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR500C&ano=2021&numpub=1&lang=es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210223/AnuncioG0599-220221-1_gl.html