AXUDAS Á RESTRUCTURACIÓN E RECORVERSIÓN DA VIÑA

ORDE do 24 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR446A).

Para poder acceder a estas axudas, cumpriranse as seguintes condicións:

1. A superficie total reestruturada e/ou reconvertida será, polo menos, dunha hectárea (1 ha) para as colectivas e 0,2 ha para as individuais.

2. O ámbito territorial das solicitudes non será superior ao dunha provincia, agás que se faga en terreos dunha denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida (DOP/IXP) e que a súa zona de produción comprenda máis dunha provincia.

3. A parcela de viña, unha vez reestruturada ou reconvertida será polo menos de 100 m2. Malia o anterior, nos casos en que a medida se limite a accións de reenxerta e/ou cambio de sistema de condución, a superficie mínima será aquela con que a parcela figura no Rexistro Vitícola de Galicia.

4. A superficie máxima elixible será de 10 hectáreas por persoa viticultora e ano.

Investimentos subvencionables

1. O apoio á reestruturación e reconversión de viñedos só poderá concederse para unha o varias das actividades seguintes:

a) A reimplantación de viñas.

b) A reconversión varietal.

c) A mellora das técnicas de xestión de viñas.

As accións de reestruturación e reconversión elixibles, as súas características e os seus baremos estándar de custos unitarios recóllense no anexo VI desta orde.

2. Non se subvencionará:

a) As accións de forma illada, a excepción da sobreenxerta, ou do cambio de vaso a espaldeira ou a outro sistema de condución.

b) A renovación normal dos viñedos que chegasen ao final do seu ciclo natural, entendida como a replantación dunha mesma parcela de terra coa mesma variedade de uva de vinificación e segundo o mesmo método de cultivo.

c) As operacións de xestión diaria dun viñedo.

d) A protección contra danos ocasionados pola caza maior, aves ou sarabia.

e) Construcións de cortaventos e muros de protección contra o vento.

f) Vías de acceso e elevadores.

g) Adquisición de vehículos agrícolas.

h) As accións realizadas con material de segunda man.

i) As superficies que foron beneficiarias desta axuda nas últimas 10 campañas, salvo para o cambio de vaso a espaldeira ou a outro sistema de condución, e salvo causas de forza maior ou circunstancias excepcionais segundo se recolle no artigo 2.2 do Regulamento (UE) nº 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, e sempre e cando non se utilice a mesma variedade de uva de vinificación e o mesmo método de cultivo que había na dita superficie.

j) As superficies plantadas cunha autorización de nova plantación concedida en virtude dos artigos 63 e 64 do Regulamento (UE) nº 1308/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, durante os primeiros cinco anos desde a data de plantación.

k) As operacións que vaian levarse a cabo cunha autorización de nova plantación concedida en virtude dos artigos 63 e 64 do Regulamento (UE) nº 1308/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro.

l) O imposto do valor engadido (IVE).

O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de abril de 2021

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210330/AnuncioG0426-250321-2_gl.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR446A&ano=2021&numpub=1&lang=gl