YoEmprendo_GALICIA
18/02/2020
AXUDAS PARA A POSTA EN MARCHA DE CASAS NIÑO
18/02/2020
Amosalo todo

PROGRAMA DO BONO NOVA OPORTUNIDADE DAS PERSÓAS AUTÓNOMAS

PROGRAMA DO BONO NOVA OPORTUNIDADE DAS PERSÓAS AUTÓNOMAS

ORDE do 11 de febreiro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas, e se procede a súa convocatoria para o ano 2020, e se deixa sen efecto a Orde do 30 de decembro de 2019, relativa ao mesmo programa (código de procedemento TR341T).

Persoas beneficiarias e requisitos

Serán persoas beneficiarias das axudas deste programa as persoas que se dean de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional no período do 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2018 e cesaran con anterioridade na súa actividade causando baixa na seguridade social ou na mutualidade correspondente e no imposto de actividades económicas (IAE) por causas económicas e que cumpran os seguintes requisitos na data da solicitude ou data de inicio de actividade segundo o modelo 036 ou 037 para as persoas que xa se deran de alta antes da solicitude:

  1. a) Que o cese da actividade se producira con seis meses de antelación polo menos.
  2. b) Que teña cotizado ininterrompidamente polo menos durante 18 meses nos últimos 5 anos ou de xeito alterno 36 meses nos últimos 10 anos no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.
  3. c) Estar inscrito como demandante de emprego nos servizos públicos de emprego polo menos 6 meses seguidos. Carecer de ocupación efectiva e non ter contrato laboral en vigor segundo informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e atoparse en tal situación na data de inicio da actividade laboral.
  4. d) Darse de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional desde o 1 de xaneiro de 2018 ata o 30 de setembro de 2018.
  5. e) Realizar unha formación de mínimo 60 horas sobre formación xerencial, xestión comercial ou financeira, marketing dixital ou sobre materias que teñan relación directa co negocio a emprender e así se xustifique.
  6. f) Que as persoas desempregadas teñan o domicilio fiscal en algún concello de Galicia e desenvolvan a súa nova actividade económica ou profesional en Galicia.

Axudas

  1. As axudas consistirán en:
  2. a) Bono apoio: concederase unha axuda de 6.000 € ás persoas que estiveran inscritas como demandantes de emprego nas oficinas do Servizo Público de Emprego antes da data de solicitude ou da data de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional para persoas que se deron de alta antes da entrada en vigor da orde.
  3. b) Bono formación: a persoa beneficiaria recibirá unha axuda de ata 6.000 € para realizar un mínimo de 70 horas de formación nas seguintes materias: formación xerencial, xestión comercial ou financeira, marketing dixital ou sobre materias que teñan relación directa co negocio a emprender e así se xustifique. Esta formación poderá ser impartida por entidades públicas ou privadas e deberá estar finalizada no prazo comprendido de tres meses antes da alta ata o 31 de outubro de 2020.

O gasto orixinado deberase producir no período subvencionable, que será desde 3 meses antes da alta ata o 31 de outubro de 2020 e deberá ser efectivamente xustificado, mediante certificado de asistencia e as facturas e documentos bancarios acreditativos do seu pagamento, con anterioridade á finalización do período de xustificación.

Non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos, como é o caso do IVE, cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, segundo dispón o artigo 29.8 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A axuda máxima total será de 12.000 €.

 

O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de setembro de 2020

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0004_gl.html

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341T&ano=2018&numpub=1&lang=es