As competencias e servizos municipais, así como a posibilidade de que se poidan prestar de xeito asociado polos municipios titulares das competencias atópanse regulados na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (en adiante LRBRL); e, na Lei 7/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (en adiante LALGA).
Polo que as competencias propias dos municipios galegos, recóllense no Art. 80 da LALGA; e en canto ós servizos municipais de obrigada prestación independente ou en conxunto, contéñense no Art. 81 da LALGA.

En canto á posibilidade de que determinados servizos se poidan prestar en conxunto por un conxunto de concellos constituídos en Mancomunidade, é este un dereito recoñecido ós concellos de Galicia no Art. 135 da LALGA.

Finalmente, o financiamento da Comunidade Autónoma ás Mancomunidades de Municipios que prestan en conxunto servizos municipais, plasmouse no Art. 136 da LALGA:

  • Como obriga de consignación económica (Art. 136 b);
  • Como compatible con outras axudas da propia Comunidade Autónoma (Art. 136.2); e,
  • Como criterio favorable de outorgamento (Art. 136.3).