A regulación das condicións de utilización do material de propiedade da Mancomunidade (actualmente stands e escenario por pezas; así como calquera outro que se poida adquirir no futuro, como carpas,cadeiras, mesas, valas, sinalizadores, paneis, quioscos informativos, mostradores, jaimas, etc.), có fin de obter unha óptima utilización e conservación do mobiliario e equipos.

Ver/Descargar Regulamento uso material

Ver/Descargar Modelo solicitude uso material