PROGRAMA EMPRENDOU

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias das axudas do Programa EmprendOu, aquelas que, a partir do 8 de Xaneiro de 2019, inicien actividades empresariais ou profesionais por conta propia cumprindo cas seguintes características á data de alta:

  • Poderán ser persoas beneficiarias do Programa EmprendOu as persoas maiores de 16 anos e menores de 30 anos.
  • Poderán ser persoas beneficiarias do Programa EmprendOu as persoas que proveñan dunha situación de desemprego.
  • Poderán ser persoas beneficiarias do Programa EmprendOu as persoas empadroadas nalgún municipio dos que figuran como “municipios elixibles”:
  • Poderán ser persoas beneficiarias do Programa EmpregOu as persoas que previo a alta figurasen inscritas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
NON PERTENCER A UNHA «ÁREA URBANA».

 Os concellos pertencentes ó ámbito de actuación non poden formar parte dunha “gran área urbana”, das delimitadas no Atlas Estatístico das Áreas Urbanas de España do Ministerio de Fomento.

CONCELLOS  DE MENOS DE 5.000 HABITANTANTES.
Formarán parte do ámbito de actuación do proxecto os concellos  que teñan unha poboación inferior o igual a 5.000 habitantes. 
CONCELLOS CON POBOACIÓN ENTRE 5.000 E 10.000 HABITANTANTES, SALDO NEGATIVO.
Formarán parte do ámbito de actuación do Proxecto os concellos  cunha poboación comprendida entre os 5.001 e os 10.000 habitantes sempre que presenten un saldo demográfico negativo na última década,  entenderase por saldo demográfico negativo, que a poboación oficial no ano  2020 sexa inferior á  que tiña  dez anos antes.

 

Subvención de 712,50 euros ó mes.

A subvención do Programa EmprendOu será dunha contía mensual equivalente ó 75% do Salario Mínimo Interprofesional, o que significa 712,50 euros ó mes.

O importe da axuda do Programa EmprendOu será do 75% do SMI (Salario Mínimo Interprofesional) con periodicidade mensual durante o período de subvencionalidade

que será o tempo ininterrompido que transcorra, con actividade económica efectiva, expresado en meses, entre a data que conste na alta como traballador por conta propia nalgún réxime especial da seguridade social ou mutualidade colexial profesional como exercente, a data que se recolla na concesión da subvención, con un máximo de 12 meses por beneficiario/a, sendo o periodo mínimo esixible 6 meses.

https://www.emprendou.com/